PKN
Protestantse gemeente Dreischor-Noordgouwe
 
De kerk van Dreischor

Adriaanskerk Dreischor
De kerk van Dreischor

De kerk was voor de kerkhervorming (1572) een parochiekerk. Dit is ook de reden, dat het gebouw zo groot is in verhouding tot de bescheiden dorpse omgeving.
Oorspronkelijk gebouwd als katholieke kerk was er voor het ceremonieel van de eredienst, zoals processies, veel ruimte nodig, terwijl ook in deze kerk, ter gelegenheid van kermissen en andere heilige dagen, vaak bedegangers van elders kwamen.
De kerk was vroeger tevens begraafplaats. Een 30-tal grafzerken in het koor en de wandelkerk getuigen hiervan nog.
In 1485 waren er in Dreischor 6 priesters voor de bediening van de altaren. Deze waren gewijd aan St. Adriaan, St. Jacob, St. Antonius, Joh. de Doper, de maagd Maria, de Heilige Geest, St. Ursula, St. Barbara en St. Catharina.
Een altaarsteen, herkenbaar aan 5 kruisjes, ligt in het koor.

In 1959 is begonnen met een algehele restauratie van het gebouw. Het gebouw is onder supervisie van de Rijksdienst voor Monumentenzorg in de oorspronkelijke vorm gerestaureerd.
Voor de restauratie bestond de preekkerk uit het koor en een gedeelte van het schip. Voorts was in het gebouw een consistoriekamer en een oude bewaarschool van de burgerlijke gemeente, nu tezamen de zuidelijke beuk of wandelkerk een opslagruimte, nu het schip met orgelgalerij en de zuidelijke kapel -de sacristie-, eveneens opslagruimte. De kapel wordt nu gebruikt als consistoriekamer voor de kerkenraad.
Tijdens de restauratie is aan de zuidgevel gelegen Van Blooiskapel, gesticht door Jan van Bloois, die tijdens de herbedijking ambachtsheer van Dreischor was, in oude luister herstelt. De algehele restauratie is in 1967 gereed gekomen. In dit gebouw, nu van grote afmetingen, was geen ruimte voor het eigen kerkenwerk. Daarom is aan de Noordzijde, tegen de kerk aan, aan apart gebouw gezet. In de wintermaanden wordt hier in gekerkt.

Tijdens de restauratie zijn enkele muurschriften gevonden. Helaas kon slechts een enkele behouden blijven. Zij vermelden grafschriften uit de periode 1580 – 1600 met toevoeging van volledige Bijbelteksten. Deze zijn niet uit de Staten Bijbel, maar uit de Deux Aes Bijbel (gedrukt in 1568, W. Gallaert Emden).
Voorts wordt gewezen op de preekstoel, het koorhek, de tegen de noordelijke muur opgestelde banken, die bestemd waren voor de schout en 7 schepenen, voor de ambachtsheer en de gezworenen van de polder. Ook vindt u openingen in de muur van het koor. Ook zijn er gebeeldhouwde figuren als steun van de dakspanten. De betekening hiervan is niet met zekerheid bekend.
De kerk is vermoedelijk in 1573 als hervormde (gereformeerde) kerk na ontruiming door de katholieken in gebruik genomen. De eerste predikant was Robertus de Ridder, voorheen pastoor te Oostburg. 

In de kerk is tevens aanwezig een prachtige graftombe. Deze werd in 1728 opgericht door de beeldhouwer N. Seunties.
In de grafkelder liggen begraven de gebr. Ockerse: Mr. P. Cornelis Ockerse geb. 18 april 1672, overleden op 4 januari 1728. Hij was schepen van Zierikzee en gedeputeerde der Staten-Generaal en zijn broer, Mr. Jan Danielszoon Ockerse, geb. 30 september 1668, overleden op 1 november 1742 te Zierikzee, was ondermeer burgemeester van Zierikzee. Hij was Heer van Dreischor door in 1704 eigenaar te worden van de heerlijkheid Dreischor voor een bedrag van fl. 12.300,00. Hij liet een legaat na van fl. 3.000,00. Van de rente moet de graftombe worden onderhouden. Op het marmeren grafmonument zijn de medaillon portretten van de beide broers te zien.
Voorts is in de grafkelder begraven Mr. Pieter Mogge. Hij was enig erfgenaam van de eigendommen van Mr. Jan Ockerse en heer van Dreischor en Renesse. Mr. Mogge geboren te Zierikzee op 29 december 1698 was ongehuwd en stierf op 6 november 1756. Hij werd bijgezet in de grafkelder op 19 november 1756, 57 jaar oud.
Mr. Mogge was een zeer rijk man. Hij was raad en schepen van Zierikzee, afgevaardigde van de Staten-Generaal en lid van de Algemene Rekenkamer. Zijn nalatenschap werd geraamd op
1 miljoen 578 duizend gulden. Zijn begrafenis kostte fl. 5.000,00 en het marmeren grafmonument heeft fl. 13.200,00 gekost.
Boven de tombe, die tegenwoordig eigendom is van de burgerlijke gemeente Schouwen-Duiveland, is een typisch achttiende eeuwse beschildering aangebracht op een houten plafond.

terug
 
 
 

Kring de Rode Draad
datum en tijdstip 25-09-2020 om 09:30
meer details

Driekoningenkerk Noordgouwe
datum en tijdstip 27-09-2020 om 10:00
PKN-protocol erediensten  meer details

 
Protestantse gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe
Protestantse gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse gemeente Dreischor en de Protestantse gemeente Noordgouwe.
Sinds 19-10-2014 is ds. Josée van de Putte (1956) als predikante aan onze gemeente verbonden.
06 31 99 36 60
E jcvdputte@gmail.com
De ene zondag is er dienst om 10:00 uur in Dreischor, de andere zondag om 10:00 uur in Noordgouwe.
Actief binnen de gemeente zijn een Bijbelkring en Kring de Rode Draad.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.