PKN
Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe
 
Bedevaart naar Dreischor

Draaginsigne van Sint-Adriaan Geraardsbergen. Het werd in Zierikzee gevonden. Te zien in het Stadhuismuseum
Bedevaart naar Dreischor
Bron: Meertensinstituut; Charles Caspers
Overgenomen uit de Reissenaer


Het dorp Dreischor is genoemd naar het voormalige eiland (‘drie schorren’), thans deel van Schouwen-Duiveland. Ofschoon de heerlijkheid Dreischor al in de veertiende eeuw bestond, kreeg het dorp pas aanzien na enkele bedijkingen in circa 1473. De kerkbrink staat midden in het dorp. De gotische kerk – tot na de reformatie een parochiekerk gewijd aan Sint-Adriaan, thans Protestants– dateert uit de veertiende – vijftiende eeuw. De kerk is in 1964 gerestaureerd.
Adriaan (8 september) was een heidense hoofdman die diende in het Romeinse leger van Maximianus (285 – 305). Hij bekeerde zich toen hij de standvastigheid zag van de christenen die hij naar de martelplaats moest brengen. Hij werd daarop zelf gemarteld. Zijn benen werden met ijzeren staven verbrijzeld en zijn rechterhand werd afgehakt. Op 4 maart werd hij, tezamen met een groep christenen, ter dood gebracht door onthoofding. St. Adriaan is een van de vijf pestmaarschalken, samen met Antonius Abt, Sebastiaan, Rochus en Genoveva.
Adriaan wordt iconografisch vaak afgebeeld met aambeeld, zwaard en leeuw. Het zwaard symboliseerd zijn militaire loopbaan.
Het is niet duidelijk of in Dreischor een beeld of een reliek werd vereerd. In het overzicht dat in de Acta Sanctorum gegeven wordt van cultusplaatsen, komt Dreischor niet voor; dit overzicht eindigt echter met de opmerking dat vele plaatsen in Duitsland, Frankrijk en Holland niet genoemd zijn (Naaldwijk, West-Souburg). Adriaan had in de middeleeuwse Nederlanden een bijzondere cultusplaats in Geraardsbergen (B).
Dat er, met betrekking tot een periode van minstens honderd jaar, bedevaarten zijn ondernomen naar Adriaan in Dreischor blijkt uit weinige maar duidelijke bronnen. Op 19 oktober 1498 veroordeelde het gerecht van Zierikzee Scoen Cornelis de soutdrager en Lievine, zijn echtgenote, wegens schelden, tot het ondernemen van een bedevaart: Scoen naar St. Adriaan in Geraardsbergen (B) en Lievine naar St. Adriaan in Dreischor. Op 19 oktober van datzelfde jaar legde het Zierikzeese gerecht de marktvrouw Suete Callaers, wegens lasteren en het maken van dreigementen, een bedevaart naar Dreischor op. Op 19 december 1505 werd, eveneens te Zierikzee, Eliaen Clais, vanwege het zonder de vereiste toestemming vervoeren van koren naar de molen, veroordeeld tot het ondernemen van een bedevaart naar Dreischor. Bij terugkeer moest hij een bewijs kunnen overleggen, op straffe van het afhakken van een duim.
Dat de bedevaart naar Adriaan meer voorstelde dan uit enkele incidentele strafbedevaarten kan worden afgeleid, blijkt uit de klacht die in 1597, dus bijna honderd jaar na de Zierikzeese veroordelingen, door de predikant van Dreischor, Anthonius Laurentiusz Stamperius, werd ingebracht bij de Zeeuwse provinciale synode te Goes. Naar aanleiding van diens klacht bepaalde de synode dat, ten einde ‘de afgoderie, geplogen in Dreijschere voor S. Adriaen’ tegen te gaan, aan de Staten van Zeeland gevraagd zal worden om maatregelen. Of dit voornemen heeft geleid tot een spoedig verdwijnen van de verering van Adriaan, valt te betwijfelen. Zo besloot de Zeeuwse synode, die in 1602 werd gehouden in Tholen, dat de heren Staten verzocht zal worden tot het bestraffen en verbieden van bedevaarten ‘(…) die voor de siecken tot santen ende santinnen tot groote lasteringe ende ontheyliginge des goddelycken naems by eenige superstitieuse menschen in de provincie van Zeelant gedaen ende aengenomen worden’.
terug
 
 
 

YouTube Orgelmuziek Dreischor-Noordgouwe
datum en tijdstip 16-06-2021 om 20:00
meer details

Driekoningenkerk Noordgouwe
datum en tijdstip 20-06-2021 om 10:00
meer details

 
Protestantse gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe
Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.
Sinds 19-10-2014 is ds. Josée van de Putte (1956) als predikante aan onze gemeente verbonden.
E jcvdputte@gmail.com
M 06 31 99 36 60

De ene zondag is er dienst om 10:00 uur in Dreischor, de andere zondag om 10:00 uur in Noordgouwe.
Actief binnen de gemeente zijn een Bijbelkring en Kring de Rode Draad.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.