PKN
Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe
 
Inhoudsopgave Inhoudsopgave

1. Muurtekst achter de preekstoel
2. Altaarsteen
3. Het tabernakelkastje in het koor
4. Ridderzerk
5. Muurschilderijen
 
1. Muurtekst achter de preekstoel

1. Muurtekst achter de preekstoel

Ick ben jonck gheweest en ben oudt gheworden: en en hebbe noyt ghesien den rechtveerdigen verlaten ofte zijn zaet om broot. (Deux-Aesbijbel, 1562)

lees meer »
 
2. Altaarsteen

DRONEFOTO JOHANNES DE BOED Altaarsteen
2. Altaarsteen

De altaarsteen in het koor
 
3. Het tabernakelkastje in het koor

3. Het tabernakelkastje in het koor

Vaak maakte het tabernakelkastje deel uit van het altaar, maar ook zat het in de noordmuur van het koor.
De ruimte achter het deurtje was de opbergruimte voor de geconsacreerde hosties of zelfs de monstrans of ciborium.
Het heette ook wel het sacramentshuisje.
 
4. Ridderzerk

FOTO SANDRA DEBBY GRACIA DE LIMA | FACEBOOK GRAZISSIMA Ridderzerk
4. Ridderzerk
In 1960 kwam van onder de kerkvloer een wapensteen, waarop een voetboog, te voorschijn. Voordat het buskruit in de 14de eeuw was uitgevonden bestreden ridders elkaar met het zwaard en was de landsheer in oorlog dan riep hij uit elk van zijn heerlijkheden een aantal mannen op om hem als medestrijders te helpen. In zo'n geval moest Dreischor een "heercogghe (een breed soort schip) met 25 bewapende mannen" leveren. Deze moesten met pijl en boog kunnen omgaan, wat voor ridders juist minderwaardig was, die gingen daarmee alleen op jacht. Daarom bestond in elke plaats een "gilde van den edelen voet- en cruysboghe", waarvan de leden zich oefenden in het boogschieten. Zo'n gilde kreeg daarvoor een vergoeding van de landsheer. (Informatie boekje J.L. Braber)
 
Conservatie voltooid. Conservatie voltooid.

Foto: Riet Remeeus 18-07-2011

lees meer »
 
Restauratie muurschilderijen 2011 Restauratie muurschilderijen 2011

De restauratie van de bijbelteksten.
Er zijn nog behoorlijk wat “nieuwe” letters onder de kalk vandaan gekomen.
Inmiddels is het duidelijk dat het om 4 verschillende bijbelteksten gaat.
Waarschijnlijk zijn deze teksten betaald door mensen die in de kerk begraven werden.
Ze handelen over de wederkomst van Christus.

http://www.bouwhuisjournee.nl/

lees meer »
 
Eerdere restauratie kerk Eerdere restauratie kerk

Tijdens de restauratieperiode (1959 t/m 1967) bleken op een bepaalde kalklaag vele muurschilderijen te zijn aangebracht. Vooral de wand van het koor zat er vol mee, maar ook op de noordwand van het middenschip vond men enige grote schilderijen.
Het waren grafschriften uit de tijd vlak na de hervorming (1572) tot 1600. Het bovenste gedeelte van zo’n grafschrift bestaat uit teksten uit de Deux Aes-bijbel, waarvan de eerste druk verscheen te Emden in 1569 bij W.Gallaert.
Behalve de in zwart uitgevoerde letters werden de kleuren oker en rood gebruikt. Het rood is van de verfstof die werd gewonnen uit de wortels van de veel verbouwde meekrapplant.
Door de slecht toestand van de muren kon helaas slechts weinig van dit schilderwerk behouden blijven.

Aan de noordelijke wand is nog gedeeltelijk te lezen van wat hier als tekst volgt:
Öpenbaring 6:12: ende ick sach als het den sesten segel gheopent hadde ende siet daer is een groote aertbevinge geworden ende de sonne is swart geworden ghelijck eenene hayeren sack ende de nana gheheel is ghelijck bloedt gheworden. Ende de sterren des hemels zijn ghevallen op de aerden ghelijck de vijghenboom sijne onrijpe vijghen af werpt als hij van grooten winde geschudt wordt. Ende de hemel is wech gheweken gelijck eenen brief die toe gerolt wort ende alle berch ende eylanden zijn verroert uit hare plaetsen en de koningen der aerden ende de oversten ende rijcke ende hooftmannen ende de machtighen ende alle dienstbaren ende alle vrijen verberchden henselven in de speloncken ende in de steenrosten der bergen ende seyden tot de berghen ende tot de steenrotsen: valt op ons van den aensichte des genen die op den troon sitt en van den toorn des lams, want de groote dach sijner gramschap is gekomen, ende wie kan staen?
En: Mattheus 15 : 13: Alle plantinghe die mijn hemelsche vader niet gheplant en heeft sal uitgheroyt worden.

Bij lees meer deze tekst maar dan nu uit de Groot Nieuws Bijbel.

Bron: Bezienswaardigheden in de Adriaanskerk te Dreischor door J.L.Braber 1984


 

 

lees meer »
 
In de sacristie van de Adriaanskerk Dreischor In de sacristie van de Adriaanskerk Dreischor
   De piscina en plaats voor de ampullen
lees meer »
 
In de Adriaanskerk Dreischor

Tombeur in het middenschip
In de Adriaanskerk Dreischor
De dakspanten van het middenschip van de kerk, evenals die van de grafkapel en de sacristie, worden ondersteund door gebeeldhouwde figuren. Dit zijn soms carcaturale afbeeldingen van priesterkoppen. Zo trekt één van hen met de vingers zijn lippen uit elkaar, een andere houdt de linkerhand voor zijn mond, wat er wellicht op wijst dat hij zijn biechtgeheim heeft geschonden. Deugden en ondeugden werden op deze manier aangegeven op een onbereikbare plaats. Uit: Bezienswaardigheden in de Adriaanskerk te Dreischor door J.L.Braber
 
 
 

Orgelmuziek Dreischor-Noordgouwe
datum en tijdstip 05-05-2021 om 20:00
meer details

Grote of Sint-Nicolaaskerk in Brouwershaven
datum en tijdstip 13-05-2021 om 10:00
meer details

 
Protestantse gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe
Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.
Sinds 19-10-2014 is ds. Josée van de Putte (1956) als predikante aan onze gemeente verbonden.
E jcvdputte@gmail.com
M 06 31 99 36 60

De ene zondag is er dienst om 10:00 uur in Dreischor, de andere zondag om 10:00 uur in Noordgouwe.
Actief binnen de gemeente zijn een Bijbelkring en Kring de Rode Draad.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.