Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

3. Hagenpreken Noordgouwe 1566


Gezien het grote historische belang van deze hagenpreek als symbool van het begin van onze strijd voor onze vrijheden werd dit herdacht met een hagenpreek op zondag 10-07-2016 in Noordgouwe op landgoed Rustenburg. 
In essentie is het verzet dat toen gevoerd werd en de daarop volgende strijd, uitmondend in de tachtigjarige oorlog, het begin van onze strijd voor de essentiële vrijheden verankerd in onze Grondwet:
- vrijheid van godsdienst
- vrijheid van meningsuiting
- vrijheid van vereniging
- vrijheid van vergadering
Voor ons zijn deze vrijheden misschien vanzelfsprekend maar om ons heen kunnen wij dagelijks ervaren dat dit nog lang niet voor iedereen geldt. Overigens waren er ook in die tijd mensen die dachten dat de vrijheden op hen betrekking hadden en niet op anderen (zie de smet die de beeldenstorm en repressie van katholieken op de nieuwe situatie wierp).
De hagenpreek werd gehouden door ds. Josée van de Putte en er werd medewerking verleend door pastoor Fons van Hees, mede om te benadrukken dat wij niet in dezelfde fout wilden vervallen als 450 jaar geleden.

Informatie:
Uil, Huib, gemeentearchivaris van Schouwen-Duiveland, De eerste hagenpreek, eerder verschenen in de Wereldregio van 01-07-2016
De eerste hagenpreken in Noordgouwe
Vlieger, Anth. de, in leven burgemeester van Herkingen; bewerkt Cramer, C; hertaald, Boot, J.,oud-rector; aangeleverd Moelijker, Adri., De Vlaamse Passementwever  Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze gebruikt worden.
De beeldenstorm raasde over Zeeland
Vijfhonderd jaar Reformatie op Schouwen-Duiveland
terug

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe

Protestantse Gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente Dreischor en de Protestantse Gemeente Noordgouwe.